connexe-grahn connexe-pigran connexe-hp synthese.small

 

Objektif

Premye objektif pwojè a vize se pou li defini epi reyalize yon konsèp tou nèf ak yon pwojè edikatif orijinal ki ap pèmèt yo pran responsablite timoun yo depi yo tikatkat  andeyò lakanpay pou yo  prepare yo, fè yo tounen yon lòt kalite moun, ki gen  je kale, disipline, ki kreyatif, dinamik, onèt, moun peyi a bezwen pou li devlope.

Nan yon fason espesyal, Sant pou timoun piti a vize pou li :

  • Ofri yon sèvis degad edikatif ki anfòm, ki adapte selon bezwen fanmi  yo ak bezwen espesyal  timoun 3 zan rive 5 kan yo;
  • Prevni epi redui lakay yo konsekans endezirab ki kapab rive pandan move moman epi pèmèt yo vin sitwayen angaje, pou yo tounen moun ki ap pote chanjman sosyal ki pozitif
  • Ofri timoun yo ak fanmi ki konsène yo yon milye lavi ki pwoteje yo, yon milye ki konte sitou sou  aksyon ki benefik pou lasante, pou byennèt, pou devlopman ak entegrasyon sosyal aktivite fizik ansanm ak kontak avèk lanati;
  • Ankouraje timoun  ak fanmi ki konsène yo pou yo mete tout fòs yo an aksyon epi kontribye nan ba yo konfyans ak mwayen pou yo byen sòti.