connexe-grahn connexe-pigran connexe-hp synthese.small

Mache ak dokiman  sa yo

Men yon lis dokiman ou dwe genyen avèk ou ansanm ak fòmilè a tou ranpil :

  1. Batistè chak timoun ki enskri ( orijinal la ansanm avèk yon foto kopi);
  2. De (2) foto pou chak timoun;
  3. Yon dokiman ki pwouve  fanmi timoun lan epi chak  grenn timoun nou admèt ap viv nan rejyon an (orijinal la ansanm avèk yon foto kopi);
  4. Sètifika vaksinasyon (orijinal la ansanm avèk yon foto kopi).