fond CPE kr

texte accueil CPE kr

 Peryòd nan lavi yon moun, kote li tou piti, se baz  pou li byen  devlope.  Se kalite sèvis yon moun jwenn nan laj sa a ki pral aji sou ekzistans li,kwasans li, devlopman li epi sou fason li pral aprann lekòl. Sèvis sa a dwe mache ak divès eleman byen balanse tankou lasante, nitrisyon, lijyèn, devlopman koyitif, sosyal, fizik epi afektif. Sant pou timoun piti Paul Gérin-Lajoie nan Jeniipaye bay apwòch olistik sa a yon plas enpòtan nan pwojè edikatif li a  yon fason pou li bay timoun tout chans yo pou yo reyisi nan lavi.